When Kunstinstitut Melly invited me to participate in the “My Oma” exhibition, I revisited the memories of my travels to the Black Sea during summer vacations, where I left city life behind to visit my grandmother.

I named my work “Timely, On Time,” inspired by my grandmothers’ reminders for me to return timely. For their generation, there’s a clear distinction between predetermined actions and those guided by manners or ethics. They couldn’t articulate the underlying common sense and ethical importance of being timely but they transmitted it in other ways.

Next to my installation, I presented 300 porcelain tea leaves on the ground, arranged to symbolize the inherent connections in our culture. I rearranged them to occupy armful space, highlighting the unconditional relationships within my family. Living in different countries exposed me to various family structures and behaviors. I continuously reflect upon it as part of an ongoing temporal journey.

small model scaled to my body length

I use the technique to process internal conversations and assemble memories into a narrative. It symbolizes my grandmother’s lifestyle – the landscape, particularly the farm and garden she invested in and harvested. Timely on Time is a puzzled ceramic sculpture, comprising numerous pieces reminiscent of my memories, collectively forming a voluminous representation that accentuates balance.

Photo credits Aad Hoogendoorn
Photo credits Michaela Lakova

My Oma exhibition curated by Rosa de GraafSofía Hernández Chong CuyJessy KoeimanJulija MockuteVivian ZiherlDiana CampbellSun A MoonEdward GillmanManuela Moscoso it gives special attention to embodied knowledge and micro narratives. In the light of increasing political polarisation, My Oma promotes historical learning, strengthened intergenerational bonds and celebrates knowledges held among diaspora communities. The bilingual title—with the English my and the Dutch oma for grandmother—is meant to communicate this personal approach.

My works production process was generously funded by SAHA.

My Oma Exhibition, Friday 8 December 2023 — Sunday 12 May 2024, Kunstinstituut Melly, Rotterdam, The Netherlands,

Vaktinde, zamaninda

Kunstinstituut Melly beni My Oma sergisine davet ettiğinde, aslında beni yaz tatillerimde Karadeniz’e yaptığım seyahatlerin anılarına davet etti; şehir hayatını geride bırakıp büyükannemi ziyaret ettiğim zamanlara.

Eserime “Vaktinde, Zamanında” adını, büyükannemin bana vaktinde dönmem için sık sık hatırlatmalarından esinlenerek verdim. Onlar için önceden belirlenmiş eylemler ile inisiyatif veya etik temelli olanlar arasında net bir ayrım bulunuyor. Eski nesil, vaktinde olmanın altında yatan ortak akıl ve etiksel önemini açıkça ifade etmeseler de, bunu bizlere aktarmışlardır.

Bunun yanında, toplanmis 300 porselen çay yapraklari kullanıyorum; onları kucak dolusu alanı işgal edecek şekilde düzenleyerek kültürümüzdeki içsel bağlantıları simgelemek için yerleştiriyorum ve ailem içindeki koşulsuz ilişkileri vurguluyorum. Farklı ülkelerde yaşamak, çeşitli aile yapıları ve davranışlarıyla karşılaşmamı sağladı. Bu, süregelen bir zamansal yolculuğun bir parçası olarak sürekli olarak üzerine düşündüğüm bir konuya dönüştü.

Tekniğimi, içsel konuşmaları işleyip bir araya getirdiğim bir yöntem olarak kullanıyorum. Bu yöntem, özellikle büyükannemin sahip olduğu yaşam tarzını simgeliyor; özellikle de yatırım yaptığı ve hasat ettiği, kapitalizmin sınırları dışında işleyen tarla ve bahçeyi. “Vaktinde, Zamanında” adlı eserim, anılarıma benzer birçok parçadan oluşuyor. Dengeyi vurgulayan bir temsiliyete dönüştürdügüm birimden bütüne bir ceramic heykeldir.

My Oma sergisinin kuratorlugunu Rosa de GraafSofía Hernández Chong CuyJessy KoeimanJulija MockuteVivian ZiherlDiana CampbellSun A MoonEdward Gillman, ve Manuela Moscoso yapti. My Oma grup sergisi somutlaştırılmış bilgiye ve mikro anlatılara özel önem verirken artan siyasi kutuplaşmanın ışığında, tarihsel öğrenmeyi teşvik ediyor, nesiller arası bağları güçlendirmeyi ve diaspora toplulukları arasında aktarılan bilgilerin niteliğini övüyor. Sergi, hem İngilizce hem Hollandaca karşılığı da Oma olan büyükanne figürünü sosyal izdüşümlerin ve bu aktarımların bir öznesi gibi ele almayı amaçlıyor.

Üretim sürecim SAHA tarafindan desteklendi.

My Oma Grup sergisi 8 Aralik 2023 ve 12 Mayis 2024 tarihleri arasinda Kunstinstituut Melly, Rotterdam’da ziyaretçilere acik olacaktir.

 

Photo credits Aad Hoogendoorn

PROCESS

//